Användarvillkor


1. INLEDNING

Dessa användarvillkor beskriver de villkor som gäller mellan dig som användare (nedan "Användaren") och Bauer Media Group AB (nedan "Bauer Media") som tjänsteleverantör av tjänsten RadioPlay.

2. BESKRIVNING AV TJÄNSTEN

Tjänsten RadioPlay ger kostnadsfritt tillgång till (I) Bauer Medias ordinarie FM-sändningar (simulcasting), och (II) exklusiva samt specialproducerade radiosändningar. Tjänsten stöds finansiellt av annonsering. För att kunna använda Tjänsten måste Användaren ha en fungerande internetuppkoppling. Observera att operatörsavgifter för datatrafiken kan tillkomma. Vid osäkerhet, kontakta operatör för information.

För att kunna använda Tjänsten måste du ha en fungerande internetuppkoppling. Observera att operatörsavgifter för datatrafiken kan tillkomma. Om du är osäker, kontakta din operatör för information.

3. REGISTRERING

För att kunna ta del av vissa funktioner på RadioPlay måste Användaren registrera sig, antingen via Facebook eller genom att skapa ett nytt RadioPlay-konto. Användaren är skyldig att vid registrering lämna korrekta uppgifter om sig själv, samt att uppdatera uppgifterna så att de hålls aktuella. Genom att fullfölja registreringen intygar Användaren att uppgifterna är korrekta.

Inloggningsuppgifterna är personliga och får inte lämnas ut till någon annan och Användaren ansvarar för att bevara inloggningsuppgifterna så att ingen obehörig får del av dem. Användaren ska även hålla Bauer Media skadeslös om någon annan använder Användarens inloggningsuppgifter. Missbruk beivras. Bauer Media förbehåller sig rätten att avstänga/spärra användare som bryter mot något av användarvillkoren i detta avtal och/eller gällande lag.


4. FACEBOOK

Om Användaren har loggat in på RadioPlay via Facebook kommer information angående användning av RadioPlay att delas med Facebook. Publicering av musiken Användaren lyssnar på kan komma att ske automatiskt på Användarens Facebook-sida om Användaren inte väljer att ändra inställningarna för visning. Facebooks användning av information hämtad från RadioPlay faller under Facebooks användarvillkor och integritetspolicy.


5. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Material som Användaren får tillgång till via RadioPlay skyddas av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. Användaren har endast rätt att använda tjänsterna för privat bruk och ansvarar för att varken Användaren själv eller annan nyttjar eller förfogar över materialet i strid med upphovsrättslig eller annan lagstiftning eller i strid mot dessa användarvillkor. Detta innebär bland annat att Användaren inte har rätt att sprida eller kopiera materialet, låta annan använda Användarens inloggningsuppgifter, försöka kringgå kopieringsskydd, göra verk tillgängliga genom offentligt framförande eller använda tjänsten i ett kommersiellt syfte.

RadioPlay är tillgängligt i Sverige, Norge och Danmark, och de immateriella rättigheterna för användning av sådant material är endast klarerade för detta territorium. Att kringgå detta skydd utgör ett brott mot dessa användarvillkor och mot lagen, och Användaren ansvarar därmed för krav från rättighetshavare till följd av sådant kringgående, samt påföljder enligt vad som anges under rubriken ”Användarens ansvar”.


6. ANVÄNDARENS ANSVAR

Användaren får inte försöka kringgå Bauer Medias säkerhetssystem, exempelvis genom att använda annan besökares inloggningsuppgifter eller genom att försöka testa RadioPlays säkerhet. Användaren får inte heller använda RadioPlay på sätt som skulle kunna skada, överbelasta eller försämra webbplatsen eller inkräkta på andra användares användning av RadioPlay, samt inte missbruka de immateriella rättigheterna enligt vad som anges under rubriken ”Immateriella rättigheter” ovan.

Användaren får vidare inte använda någon ”sidskrapning”, ”robotar”, ”spindlar” eller andra automatiska enheter, program, algoritmer eller metoder, eller några liknande eller motsvarande manuella processer, till att komma åt, hämta, kopiera eller övervaka någon del av RadioPlay eller något innehåll, eller på något sätt reproducera eller gå runt navigationsstrukturen eller presentationen av RadioPlay eller något innehåll, i syfte att hämta något material, dokument eller information på något sätt som inte medvetet gjorts tillgänglig genom Platsen. Bauer Media  förbehåller sig rätten att blockera sådan aktivitet.

Vid överträdelser av användarvillkoren har Bauer Media  rätt att neka Användaren tillgång till RadioPlay. Därutöver ska Användaren ersätta Bauer Media all den skada som Bauer Media drabbats av till följd av överträdelsen, inklusive eventuella krav från tredje man.


7. NÖDVÄNDIG PRESTANDA

För att kunna ta del av RadioPlay krävs att du har en utrustning och bredbandsuppkoppling av viss kapacitet enligt följande:


Operativsystem: 

Windows XP med service-pack 3 eller senare

Mac OS X version 10.5 eller senare


Webbläsare:

Firefox – senaste versionen

Internet Explorer – version 8 eller högre

Chrome - senaste versionen

Safari – version 5 eller högre

Äldre webbläsare kan fungera men är inte rekommenderade.


RAM-minne: 1 GB eller högre

Internetuppkoppling: Bredband, minst 1Mb/s.

Skärmupplösning på desktop minst 1024 x 768 pixlar

Flash: version 10.2 eller senare


Mobil:

iPhone 3GS eller senare, med iOS 5.0 eller senare

Android från 2.3


8. BAUER MEDIAS ANSVAR FÖR FEL

Bauer Media kommer att göra sitt yttersta för att hålla RadioPlays tjänst och service i drift. Vissa tekniska svårigheter eller underhåll kan emellertid resultera i tillfälliga avbrott. Bauer Media förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, funktioner och egenskaper hos RadioPlays tjänst och service med eller utan förvarning.

Bauer Media ansvarar inte för fel eller skada som orsakats av Användaren eller av fel eller brister i Användarens utrustning eller i annan teknisk utrustning som inte tillhör Bauer Media .

Bauer Media  ansvar för fel begränsar sig till vad som anges ovan. Därutöver bär Bauer Media inget ansvar för några skador - vare sig direkta eller indirekta skador eller följdskador - till följd av fel eller brister i tjänsten. Detta innebär bland annat att Bauer Media inte i något fall ansvarar för skador i form av datahaverier eller förlust av data.


9. FÖRBEHÅLL

RadioPlay och dess innehåll levereras i befintligt skick och om tillgängligt. Bauer Media kan inte garantera att någon fil eller annat data som Användaren hämtar från platsen kommer att vara fri från virus eller nedsmutsning eller skadliga funktioner. Bauer Media frånsäger sig alla garantier, uttalade eller outtalade, inklusive garantier om överensstämmelse, affärsmässighet eller lämplighet för något särskilt syfte. Bauer Media frånsäger sig allt ansvar för åtgärder, underlåtenhet och beteende hos tredje part i anslutning till eller relaterat till Användarens användning av platsen eller någon tjänst från Bauer Media. Användaren tar fullt ansvar för sin användning av platsen och alla länkade platser. Användarens enda möjliga åtgärd gentemot Bauer Media och RadioPlay om Användaren inte är nöjd med tjänsten eller något innehåll är att sluta använda tjänsten eller sådant innehåll.


10. FORCE MAJEURE

I händelse av krig, naturkatastrof, myndighetsbeslut och jämförbar händelse utanför Bauer Medias kontroll, och som ej skäligen skulle kunnat förutses, som gör att Bauer Media ej kan fullfölja sina åtaganden, ska Bauer Media vara befriat från skyldighet att fullfölja sådana åtaganden. Bauer Media ska informera Användaren när sådan omständighet inträffar respektive upphör.


11. TVIST

Eventuell tvist om dessa användarvillkor skall lösas i godo. Om parterna inte kan enas i tvisten hänskjuts den till lämplig instans eller allmän domstol enligt svensk lag.


12. FÖRÄNDRING I VILLKOR

De vid var tid gällande användarvillkoren finns publicerade på www.radioplay.se och gäller tills vidare. Bauer Media förbehåller sig rätten att göra ändringar i villkoren. Väsentliga ändringar i villkoren meddelas per e-post till den e-postadress Användaren har angett vid registrering av konto. Ändringarna träder i kraft tidigast nästkommande månadsskifte efter den månad ett sådant meddelande har lämnats. Fortsatt användning av tjänsten efter att de nya villkoren trätt i kraft innebär ett accepterande av de ändrade villkoren.