ANVÄNDARVILLKOR BAUER MEDIAS DIGITALA TJÄNSTER

INLEDNING

Dessa användarvillkor beskriver de villkor som gäller mellan dig som användare (nedan "Användaren") och Bauer Media Group AB (nedan "Bauer Media") som tjänsteleverantör av Bauer Medias digitala tjänster, t.ex. RadioPlay (nedan ”Tjänsterna”).

BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

Tjänsterna innefattar de digitala tjänster som kontrolleras av Bauer Media liksom all användning av radioströmmar, on demand-filer eller RSS-flöden som distribueras via Bauer Media oavsett från vilken tjänst sådan användning sker. Tjänsterna stöds finansiellt av annonsering. För att kunna använda Tjänsterna måste Användaren ha en fungerande internetuppkoppling. Observera att operatörsavgifter för datatrafiken kan tillkomma. Om du är osäker, kontakta din operatör för information.

REGISTRERING

För att kunna ta del av vissa funktioner på Tjänsterna måste Användaren registrera sig, genom att skapa ett konto. Användaren är skyldig att vid registrering lämna korrekta uppgifter om sig själv, samt att uppdatera uppgifterna så att de hålls aktuella. Genom att fullfölja registreringen intygar Användaren att uppgifterna är korrekta.

Inloggningsuppgifterna är personliga och får inte lämnas ut till någon annan och Användaren ansvarar för att bevara inloggningsuppgifterna så att ingen obehörig får del av dem. Användaren ska även hålla Bauer Media skadeslös om någon annan använder Användarens inloggningsuppgifter. Missbruk beivras. Bauer Media förbehåller sig rätten att avstänga/spärra användare som bryter mot något av användarvillkoren i detta avtal och/eller gällande lag.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Bauer Media behandlar de personuppgifter som samlas in när du använder Bauer Medias digitala tjänster och/eller de personuppgifter du själv lämnar när du registrerar ett konto hos oss. För fullständig information avseende vår personuppgiftsbehandling ber vid dig ta del av vår personuppgiftspolicy.

COOKIES

Vi använder cookies på de webbsidor du besöker för att använda Tjänsterna. För mer information om vår användning av cookies, vänligen se vår cookiepolicy

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Material som Användaren får tillgång till via Tjänsterna skyddas av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. Användaren har endast rätt att använda Tjänsterna för privat bruk och ansvarar för att varken Användaren själv eller annan nyttjar eller förfogar över materialet i strid med upphovsrättslig eller annan lagstiftning eller i strid mot dessa användarvillkor. Detta innebär bland annat att Användaren inte har rätt att sprida eller kopiera materialet, låta annan använda Användarens inloggningsuppgifter, försöka kringgå kopieringsskydd, göra verk tillgängliga genom offentligt framförande eller använda Tjänsterna i ett kommersiellt syfte.

ANVÄNDARENS ANSVAR

Användaren får inte försöka kringgå Bauer Medias säkerhetssystem, exempelvis genom att använda annan besökares inloggningsuppgifter eller genom att försöka testa Tjänsternas säkerhet. Användaren får inte heller använda Tjänsterna på sätt som skulle kunna skada, överbelasta eller försämra Tjänsterna eller inkräkta på andra användares användning av Tjänsterna, samt inte missbruka de immateriella rättigheterna enligt vad som anges under rubriken ”Immateriella rättigheter” ovan.

Användaren får vidare inte använda någon ”sidskrapning”, ”robotar”, ”spindlar” eller andra automatiska enheter, program, algoritmer eller metoder, eller några liknande eller motsvarande manuella processer, till att komma åt, hämta, kopiera eller övervaka någon del av Tjänsterna eller något innehåll, eller på något sätt reproducera eller gå runt navigationsstrukturen eller presentationen av Tjänsterna eller något innehåll, i syfte att hämta något material, dokument eller information på något sätt som inte medvetet gjorts tillgängligt. Bauer Media förbehåller sig rätten att blockera sådan aktivitet.

Vid överträdelser av användarvillkoren har Bauer Media rätt att neka Användaren tillgång till Tjänsterna. Därutöver ska Användaren ersätta Bauer Media all den skada som Bauer Media drabbats av till följd av överträdelsen, inklusive eventuella krav från tredje man.

NÖDVÄNDIG PRESTANDA

För att kunna ta del av Tjänsterna krävs att du har en utrustning och bredbandsuppkoppling av viss kapacitet enligt följande:

Operativsystem

  • Windows – Senaste versionen
  • Mac OS – Senaste versionen
  • iOS – senaste versionen 
  • Android – Senaste versionen

Äldre versioner av operativsystemet kan fungera men är inte rekommenderade.

Webbläsare

  • Firefox – senaste versionen
  • Internet Explorer – senaste versionen
  • Chrome - senaste versionen
  • Safari – senaste versionen

Äldre webbläsare kan fungera men är inte rekommenderade.

Internetuppkoppling

  • Bredband, minst 1Mb/s

BAUER MEDIAS ANSVAR FÖR FEL

Bauer Media kommer att göra sitt yttersta för att hålla Tjänsterna i drift. Vissa tekniska svårigheter eller underhåll kan emellertid resultera i tillfälliga avbrott. Bauer Media förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, funktioner och egenskaper hos Tjänsterna med eller utan förvarning.

Bauer Media ansvarar inte för fel eller skada som orsakats av Användaren eller av fel eller brister i Användarens utrustning eller i annan teknisk utrustning som inte tillhör Bauer Media.

Därutöver bär Bauer Media inget ansvar för några skador - vare sig direkta eller indirekta skador eller följdskador - till följd av fel eller brister i Tjänsterna. Detta innebär bland annat att Bauer Media inte i något fall ansvarar för skador i form av datahaverier eller förlust av data.

FÖRBEHÅLL

Tjänsterna och dess innehåll levereras i befintligt skick och om tillgängligt. Bauer Media kan inte garantera att någon fil eller annat data som Användaren hämtar från platsen kommer att vara fri från virus, nedsmutsning eller skadliga funktioner. Bauer Media frånsäger sig alla garantier, uttalade eller outtalade, inklusive garantier om överensstämmelse, affärsmässighet eller lämplighet för något särskilt syfte. Bauer Media frånsäger sig allt ansvar för åtgärder, underlåtenhet och beteende hos tredje part i anslutning till eller relaterat till Användarens användning av platsen eller någon tjänst från Bauer Media. Användaren tar fullt ansvar för sin användning av platsen och alla länkade platser. Användarens enda möjliga åtgärd gentemot Bauer Media och Tjänsterna om Användaren inte är nöjd med Tjänsterna eller något innehåll är att sluta använda Tjänsterna eller sådant innehåll.

FORCE MAJEURE

I händelse av krig, naturkatastrof, myndighetsbeslut och jämförbar händelse utanför Bauer Medias kontroll, och som ej skäligen skulle kunnat förutses, som gör att Bauer Media ej kan fullfölja sina åtaganden, ska Bauer Media vara befriat från skyldighet att fullfölja sådana åtaganden. Bauer Media ska, om möjligt, informera Användaren när sådan omständighet inträffar respektive upphör.

LAGVAL OCH TVIST

Svensk lag är tillämplig på dessa användarvillkor. Eventuell tvist om dessa användarvillkor skall lösas i godo. Om parterna inte kan enas i tvisten hänskjuts den till lämplig instans eller allmän domstol enligt svensk lag.

FÖRÄNDRINGAR I VILLKOREN

De vid var tid gällande användarvillkoren finns publicerade på www.radioplay.se och gäller tills vidare. Bauer Media förbehåller sig rätten att göra ändringar i villkoren. Väsentliga ändringar i villkoren meddelas per e-post till den e-postadress Användaren har angett vid registrering av konto. Ändringarna träder i kraft tidigast nästkommande månadsskifte efter den månad ett sådant meddelande har lämnats. Fortsatt användning av Tjänsterna efter att de nya villkoren trätt i kraft innebär ett accepterande av de ändrade villkoren.

KONTAKT

För det fall du skulle ha några frågor om Tjänsterna eller Bauer Media är du välkommen att kontakta oss.

Bauer Media AB

Besöksadress: Gjörwellsgatan 30,112 60 Stockholm 

Postadress: Box 34108, 100 26 Stockholm

Telefon: 08-450 33 00

E-post: support@radioplay.se

Hemsida: www.bauermedia.se

Stäng fönster